ഒരു പാവം ബോറന്‍റെ ചില അറുബോറന്‍ ചിന്തകള്‍...,...
ചിരിക്കണോ കരയണോ അഭിപ്രായം പറയണോ ആക്ഷേപിക്കണോ എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്ന ബോറന്/ബോറത്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാം...

Saturday, January 02, 2010

MGU Fest 2009 Fixture

STAGE 1 : THIRUNAKKARA MAIDAN
JANUARY 5
02.00 pm: Procession
05.30 pm: Inauguration
07.00 pm: Thiruvathirakali
JANUARY 6
09.00 am: Folk Dance Single
06.30 pm: Folk Dance Group
JANUARY 7
09.00 am: Other Forms of Classical Dance
07.00 pm: Margamkali
JANUARY 8
09.00 am: Mimicry
04.00 pm: Fancy dress
07.00 pm: Skit
JANUARY 9
09.00 am: Oppana
06.30 pm: Valedictory Function
STAGE 2 : BASELIUS COLLEGE
JANUARY 5
07.30 pm: Mohiniyattam
JANUARY 6
09.00 am: Bharathanatyam (Female)
07.00 pm: Bharathanatyam (Male)
JANUARY 7
10.00 am: Group Music (Indian)
07.00 pm: Mime
JANUARY 8
09.00 am: Monoact
07.00pm: Kathakali
JANUARY 9
10.00 am: Vocal Solo
STAGE 3 : CMS COLLEGE
JANUARY 6
09.00 am: Light music (Female)
04.00 pm: Light Music (Male)
JANUARY 7
10.00 am: Kavyakeli
12.00 pm: Aksharaslogam
01.30 pm: Group song (Western)
07.00 pm: Ottamthullal
JANUARY 8
09.30 am: String (Western)
02.00 pm: Wind (Western)
06.00 pm: Percussion (Western)
STAGE 4 : CMS COLLEGE
JANUARY 6
09.00 am: Kavithaparayanam
JANUARY 7
09.00 am: Kathaprasangam
JANUARY 8
09.00 am: Elocution (Hindi)
10.00 am: Quiz
12.00 pm: Elocution (Malayalam)
STAGE 5 : BASELIUS COLLEGE
JANUARY 6
09.00 am: Recitation(English)
03.00 pm: Elocution (English)
JANUARY 7
09.00 am: String (Eastern)
12.00 am: Wind (Eastern)
03.00 pm: Percussion (Eastern)
JANUARY 8
9.00 am Classical Music (Female)
5.30 pm: Classical Music (Male)
STAGE 6 : BCM COLLEGE
JANUARY 6
09.00 am: Short story (English)
10.30 am: Essay writing (English)
12.00 pm: Poetry (English)
02.00 pm: Poetry (Malayalam)
03.00 pm: Photography
JANUARY 7
09.00 am: Short Story (Malayalam)
10.30 am: Essay Writing (Malayalam)
12.00 pm: Poster Designing
03.30 pm: Clay Modeling
JANUARY 8
09.00 am: Painting
10.00 pm: Film Review
02.00 pm: Cartooning
03.00 pm: Collage