ഒരു പാവം ബോറന്‍റെ ചില അറുബോറന്‍ ചിന്തകള്‍...,...
ചിരിക്കണോ കരയണോ അഭിപ്രായം പറയണോ ആക്ഷേപിക്കണോ എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്ന ബോറന്/ബോറത്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാം...

Saturday, December 22, 2012

പിന്നെയും വീണ്ടും...പിന്നെയും.....


മുഴുമുഴുപ്പ് തുടുതുടുപ്പ്
മിനുമിനുപ്പ് പതുപതുപ്പ്,
നിന്റെ കണ്ണിൽ, ഞാനെങ്കിൽ
എനിക്കു നീ പേപ്പട്ടിയെക്കാൾ ഭീകരൻ..
പുഴുവെക്കാൾ നികൃഷ്ടൻ..
മരണം പോലും നിഷേധിച്ചു നീയെന്നെ
ക്രൂരമായാസ്വദിക്കുമ്പോൾ...
ജീവൻ എനിക്കൊരു ബാധ്യതയാകുമ്പോൾ..
അടുത്തവൾക്കായി നീ വിഷം കൂട്ടിവയ്ക്കുമ്പോൾ
പേവിഷം തീണ്ടി ഞാൻ പ്രേതമായുണരുന്നു..
വീണ്ടും പിന്നെയും വീണ്ടും പിന്നെയും ...
നൊട്ടിനുണയുവാൻ എന്നെ വിളമ്പുന്നു,
ചാനലും പത്രവും...
അതും പോരാഞ്ഞ്, തുടർക്കഥകളായി
പിന്നാമ്പുറങ്ങളായി ‘തീ’ക്കടലാസുകളും
കാട്ടാളബീജങ്ങൾ മുളപൊട്ടും മുൻപേ
പിടഞ്ഞു ചാകുന്നൊരു കാലം കാത്ത്..
ഞാൻ തുടരുന്നു..
പിന്നെയും വീണ്ടും...പിന്നെയും...

(A powerful response in FB)

No comments:

Post a Comment