ഒരു പാവം ബോറന്‍റെ ചില അറുബോറന്‍ ചിന്തകള്‍...,...
ചിരിക്കണോ കരയണോ അഭിപ്രായം പറയണോ ആക്ഷേപിക്കണോ എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്ന ബോറന്/ബോറത്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാം...

Sunday, July 07, 2013

'കാച്ചി'ക്കുറുക്കിയ കവിത....!!!

(ചോരവീണ മണ്ണിൽ നിന്നുയർന്നു വന്ന പൂമരം എന്ന ഗാനത്തോട്‌ കടപ്പാട് ).

പാലുകാച്ചും വീട്ടിൽ നിന്നുയർന്നുകേട്ട പിൻവിളി.
റോഡിലൂടെ പോയിടുന്ന രാധസാറു കേൾക്കവേ.
കാറോതുക്കി വേഗമങ്ങു ചെന്നുചേർന്നുവക്ഷണം. 

കണ്ടു വഴിയിൽ കാത്തു നിന്നിടുന്നു കോമളാംഗന. 

ശാലുമോൾ..........ലലലലാ ശാലുമോൾ..........ലലലലാ

ചെന്നുചേർന്ന വീട്ടിലന്നദിഥിയായിയെത്രപേർ 


വന്നുചേർന്നുവെന്നതിന്നു ഒന്നുമില്ല നിശ്ചയം. 
വന്നവർക്കും പോയവർക്കും എല്ലാം സ്റ്റേറ്റുകാറുകൾ. 
നാളികേര പാനിയം രുചിച്ചു പാലുകാച്ചിയോർ.

ചാണ്ടി മുഖ്യനായ കേരളക്കരയിലെങ്ങുമേ. 
സൌരപാനാൽ കെട്ടി നാടിൻ ഊർജ്ജവ്യാപ്തി കൂട്ടുവാൻ. 
ഒത്തുചേർന്നു കൂട്ടു സഖ്യമൊപ്പുവച്ചു പേപ്പറിൽ. 
ഒന്നുമേ അറിഞ്ഞിടാത്ത വോട്ടുബാങ്കു കഴുതകൾ. 

പെട്ടിയിൽ ചുമന്നു വരും സരിത നോട്ടുകെട്ടുകൾ. 
ചോദ്യമില്ല വാങ്ങിവച്ചു നിങ്ങൾ കൈകൾ കഴുകിയോ. 

വോട്ടു നൽകിയ ജനങ്ങളൊന്നുപോലിതാ.
കണ്ണുനീർ കയത്തിൽ മുങ്ങി കേണിടുന്നു കണ്ടുവോ. 

ജോപ്പനും ബിജുവും പിന്നെ സരിതമോളും ശാലുവും.
ഒന്നുചേർന്നുടച്ചുവാർത്തു ഭരണകൂടസിരകളെ. 
കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും പിന്നെ 'യൂത്തു'പോത്തു സഖ്യവും. 
കട്ടെടുത്തു നാട്ടിലുള്ള സകലമാന വിഭവവും.

നമ്മളൊന്ന് ചേർന്ന് നിന്നണിനിരന്നു വാങ്ങണം. 
നാളെകൾ നമുക്ക് മുൻപിൽ മോദമായ് പിറക്കണം. 
സത്യമായൊരാശയം നമുക്ക് മാത്രം ഭൂമിയിൽ.
സമത്വ,ശാന്തി,സ്നേഹ ,സൗഖ്യമന്നുമിന്നുമെന്നുമെ 
സമത്വ,ശാന്തി,സ്നേഹ ,സൗഖ്യ...........
മന്നുമിന്നുമെന്നുമെ............


[കടപ്പാട്: സിജു നാസര്‍ ജലാല്‍.],]

No comments:

Post a Comment