ഒരു പാവം ബോറന്‍റെ ചില അറുബോറന്‍ ചിന്തകള്‍...,...
ചിരിക്കണോ കരയണോ അഭിപ്രായം പറയണോ ആക്ഷേപിക്കണോ എന്നൊക്കെ വായിക്കുന്ന ബോറന്/ബോറത്തിക്ക് തീരുമാനിക്കാം...

Sunday, September 26, 2010


As a Cybercratz official, it's my pleasure and pride to announce "FORGE",The web contest 2o10.
It's a web designer's arena, where what does matter is your creativity...
Have a nice contest, all the best...
Thanks for your time...

No comments:

Post a Comment